algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1. Algemeen   

 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt.
  • VZW De Troon: Vereniging Zonder Winstoogmerk ‘Trainingscentrum Opvoeding en Onderwijs’, tevens de opdrachtnemer.
  • De opdrachtgever: de natuurlijke – of rechtspersoon die met VZW De Troon een overeenkomst aangaat of aan wie VZW De Troon een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. De personen die in dienstverband bij de (rechts-)persoon werkzaam zijn vallen tevens onder de reikwijdte van deze term.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst en op alle activiteiten van VZW De Troon. Een voltooiing van een inschrijving en/ of een aanvaarding van een offerte wordt beschouwd als een instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.
 3. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, of waarover onduidelijkheid bestaat, dienen beoordeeld te worden naar de geest en het doel van deze algemene voorwaarden.

 

 Artikel 2. Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten 

 1. Tenzij anders aangegeven, zijn offertes geldig gedurende 30 dagen na dagtekening.
 2. VZW De Troon kan niet aan een offerte of factuur worden gehouden indien deze een kennelijke schrijf- of drukfout bevatten die door de opdrachtgever redelijkerwijs als zodanig kan herkend worden.
 3. De overeenkomst tussen VZW De Troon en de opdrachtgever is slechts bindend indien ze door VZW De Troon is ontvangen en schriftelijk wordt aanvaard (per brief of per e-mail); of op het moment dat VZW De Troon met instemming van de opdrachtgever de verstrekte opdracht aanvangt. 
 4. Opdrachten, op verzoek of met instemming van de opdrachtgever verricht, die buiten de inhoud van de overeenkomst vallen, zullen door de opdrachtgever aan VZW De Troon worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van VZW De Troon.

 

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst 

 1. VZW De Troon bepaalt op welke wijze en door welke personen de overeenkomst uitgevoerd zal worden. VZW De Troon is bevoegd derden bij de uitvoering van de overeenkomst te betrekken.
 2. De opdrachtgever is gehouden VZW De Troon van alle gegevens te voorzien die VZW De Troon bij de uitvoering van de overeenkomst naar haar oordeel nodig heeft. Deze gegevens dienen tijdig aan VZW De Troon beschikbaar te worden gesteld.
 3. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor correcte en volledige gegevens, alsmede voor de juiste informatie omtrent deelnemers aan een training en het factuuradres.

 

Artikel 4. Prijzen  en betaling 

 1. Wanneer van toepassing is VZW De Troon gerechtigd reis- en verblijfkosten, verzendkosten en administratiekosten aan te rekenen, volgens de prijzen bepaald in de offerte.
 2. VZW De Troon is gerechtigd om van de opdrachtgever volledige vooruitbetaling te verlangen voor de trainingen of activiteiten. In alle andere gevallen dient de opdrachtgever de facturen van VZW De Troon binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij anders overeengekomen.
 3. Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft betaald, is VZW De Troon gerechtigd, nadat hij de opdrachtgever ten minste een maal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten, vanaf de vervaldag van de factuur aan de opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. VZW De Troon is gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten tot op het moment waarop de opdrachtgever aan al diens financiële verplichtingen heeft voldaan. Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening - in en buiten rechte – zijn voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.
 4. In geval van faillissement van de opdrachtgever zijn de vorderingen van VZW De Troon en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens VZW De Troon onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 5. Overmacht 

 1. In geval van overmacht is VZW De Troon niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever. De partijen zullen in zulks geval met elkaar in overleg treden ten einde een alternatieve manier tot invulling van de overeenkomst te vinden.
 2. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden, dan zijn de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens VZW De Troon tot aan dat moment te voldoen. VZW De Troon is gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte apart te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 6. Annulering, opschorting en ontbinding 

 1. De opdrachtgever is gerechtigd de overeengekomen training te annuleren. Annulering dient steeds schriftelijk te geschieden. Als annuleringsdatum wordt aangemerkt de datum waarop de schriftelijke annulering ontvangen wordt door VZW De Troon. De annuleringskosten bij annulatie zijn: • Tot en met 30 dagen voor aanvang van de training:    25%  van het inschrijvingsgeld
  • Tot en met 14 dagen voor aanvang van de training: 50% van het inschrijvingsgeld
  • minder dan 14 dagen voor aanvang van de training: 100 % van het inschrijvingsgeld
 2. Covid-19 (of een andere gebeurtenis die ervoor zorgt dat de opleiding niet kan doorgaan) kan behoorlijk wat roet in het eten gooien. Bij het jeugdwerk en de opleidingen gelden steeds aparte annuleringsvoorwaarden.
 3. Jeugdwerk Geluk(t):

 

Wie mag er mee op weekend?

 

Graag willen we zoals bij vzw De Troon iedereen welkom heten. Om de veiligheid van alle deelnemers  te kunnen verzekeren zijn er voor het weekend wel een aantal uitzonderingen:

Behoort een deelnemer tot een risicogroep?

Dan mag die deelnemen aan het weekend als hij toestemming heeft van de ouders, voogd (bij chronische ziektes onder controle door medicatie) of mits toestemming van de huisarts. 

 

Was je ziek (geen COVID 19) vóór de start (minimaal 3 dagen terugtellen) van de activiteit of tijdens de activiteit? 

Dan mag je niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor iedereen die betrokken is: kinderen, jongeren, begeleiders, kookouders, enzovoort. Je moet minimaal 3 dagen symptoomvrij zijn. 

Je hebt wel een doktersattest of een verklaring van een behandelende geneesheer nodig om 3/4 van het inschrijvingsgeld terug te krijgen.

 

Wie COVID-19 heeft gehad, moet minimaal tien dagen na diagnose rekenen alvorens opnieuw deel te kunnen nemen aan het weekend en reeds drie dagen klachtenvrij zijn. Artikel 6 punt 1

 

Bij aankomst meten we de temperatuur van elk kind. Wie koorts heeft, moeten we noodgedwongen weigeren. Het bedrag wordt ¾ terug gestort. Ook de volwassenen begeleiders doorlopen een medische controleprocedure. 

 

Aanwezigheidsregisters, medische fiches en tracing 

De begeleiders houden voor, tijdens en na het weekend gegevens van aanwezigen en medische fiches bij. 

Twee keer per dag wordt de temperatuur gemeten van elk kind. Wanneer een kind symptomen vertoont, dan vragen we aan de ouders om hun kind zo vlug mogelijk op te halen. 

 

 

 

Inschrijfprocedure

Inschrijven kan via de website van vzw De Troon, de betaling gaat via onze webshop.  Als vzw De Troon ( of de overkoepelende jeugdwerking) beslist om alsnog de activiteit vooraf op te schorten , dan storten we het betaalde bedrag terug. 

 

 1. Rots en Water opleidingen voor professionelen

Zie artikel 6 punt 1.

 Heb je klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk en smaak? Blijf thuis en laat je testen. Als je positief getest bent, je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19 patiënt, blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht.

Je training (of een deel ervan) wordt dan omgeboekt naar een later moment.

 

 1. Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich kosteloos te laten vervangen, mits dit uiterlijk twee werkdagen voor aanvang van de training aan VZW De Troon is gemeld.
 2. Uitstel van een training door de opdrachtgever wordt gezien als annulering gevolgd door een nieuwe boeking, waardoor de voorwaarden uit lid 2 van dit artikel op de annulering van toepassing zijn.
 3. Ingeval de opdrachtgever de door hem gegeven opdracht – met uitzondering van een training - annuleert nadat de overeenkomst in overeenstemming met deze algemene voorwaarden tot stand is gekomen, is de opdrachtgever gehouden alle alsdan reeds gemaakte kosten aan VZW De Troon te vergoeden. Deze kosten zullen in ieder geval bestaan uit vergoeding van de reeds door VZW De Troon gemaakte kosten en verrichte werkzaamheden.
 4. Annuleringskosten zijn verschuldigd en opeisbaar op soortgelijke wijze als door VZW De Troon toegezonden facturen.
 5. Indien de overeenkomst wordt geannuleerd door VZW De Troon, zal zij in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van eventuele nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de annulering ten grondslag liggen die aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn of indien een dergelijke overdracht redelijkerwijs niet van VZW De Troon gevergd kan worden. Trainingen kunnen geannuleerd worden zonder grondige reden en zonder overdracht. De opdrachtgever ontvangt dan betaalde gelden retour.
 6. Voor natuurlijke personen, particulieren, geldt het 14 dagen herroepingsrecht waarbij de overeenkomt ontbonden kan worden mits dit binnen 14 dagen na aankoop schriftelijk gemeld wordt en de training waarvoor is ingeschreven nog niet gestart is.

 

Artikel 7. Klachten 

 1. Ieder vorderingsrecht van de opdrachtgever, betrekking hebbende op gebreken in de door VZW De Troon verrichte diensten, vervalt indien:
  • de gebreken niet binnen 6 (zes) maanden nadat gebreken aan de opdrachtgever bekend zijn geworden dan wel redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn bij aangetekende brief aan VZW De

Troon ter kennis zijn gebracht; 

 • de opdrachtgever geen of onvoldoende medewerking verleent ter zake van een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten.
 1. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd bij VZW De Troon ingediend te worden. De opdrachtgever dient VZW De Troon te allen tijde de gelegenheid te geven om activiteiten, trainingen, workshops of consultaties in te richten met als doel om een antwoord te bieden op de geformuleerde klacht.
 2. Klachten zullen uiterlijk binnen 4 weken in behandeling worden genomen, tevens zal de opdrachtgever hier medewerking dienen te verlenen, en zal er termijn worden gegeven waarbinnen de klacht afgehandeld dient te worden.
 3. De periode waarbij klachten afgehandeld worden is 4 maanden tenzij anders aangegeven.
 4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

 1. Indien VZW De Troon aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. VZW De Troon kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en).
 3. VZW De Troon kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fysieke verwondingen als gevolg van een deelname aan de trainingen. De deelnemers participeren vrijwillig en op eigen risico aan de trainingen. Deelnemers aan het weekend Geluk(t) zijn wel verzekerd voor ongeval / lichamelijke schade.
 4. VZW De Troon is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
 5. Indien VZW De Troon aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van VZW De Troon te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

Artikel 9. Intellectueel eigendom   

 1. De officiële en erkende Rots en Water trainingen voor professionals, worden steeds uitgevoerd onder auspiciën van het Rots en Water Instituut te Nederland. Alle rechten waaronder het auteursrecht en merkenrecht verbonden aan het Rots en Water behoren toe aan het Rots en Water Instituut. 
 2. De ter beschikking gestelde materialen (powerpoints, handboeken, video’s, certificaten) van het Rots en Water Instituut mogen op geen enkel geval gedupliceerd worden. Hierop berust een copyright.
 3. De opdrachtgever heeft slechts het recht van gebruik van de genoemde documenten en andere materialen voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. De opdrachtgever is niet bevoegd om zonder toestemming van het Rots en Water Instituut de genoemde materialen geheel of gedeeltelijk intern in de organisatie te gebruiken om zelf professionals op te leiden in de methodiek van Rots en Water, zonder voorafgaandelijke toestemming van het Rots en Water Instituut .
 4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten uit het materiaal te verwijderen of te wijzigen.
 5. Evaluaties en beoordeling resultaten van de opdrachtgever aan VZW De Troon zijn eigendom van VZW De Troon

 

Artikel 10. Privacy 

 1. De gegevens van de opdrachtgever worden door VZW De Troon geregistreerd en gebruikt om de opdrachtgever op de hoogte te houden van het aanbod van VZW De Troon. De opdrachtgever kan ons schriftelijk of per e-mail vragen om niet langer op de hoogte te worden gehouden.
 2. De evaluaties en beoordeling resultaten van de opdrachtgever aan VZW De Troon worden door VZW De Troon geregistreerd en gebruikt voor promotionele doeleinden. De gegevens van de opdrachtgever worden hiertoe vooraf beperkt geanonimiseerd. Indien de opdrachtgever volledige anonimiteit wenst kan de opdrachtgever dit schriftelijk dan wel via e-mail aan VZW De Troon kenbaar maken.
 3. VZW De Troon respecteert de privacy van de opdrachtgever en gaat vertrouwelijk om met de gegevens van de opdrachtgever.

 

Artikel 11. Overig en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen VZW De Troon en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is het Belgisch recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen VZW De Troon en de opdrachtgever die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin VZW De Troon gevestigd is.