Contact

Neem contact met ons op!
email: vzwdetroon@gmail.com


Graaf du Parclaan 34

9550 HerzeleVZW de Troon

(Vereniging zonder winstoogmerk)


UIT ONZE ACTEN/STATUTENart. 3


De vereniging heeft tot doel het opzetten van allerlei soorten vorming en activiteiten die bijdragen tot het welvaren van verschillende doelgroepen . Om haar doel te realiseren kan de vzw allerlei soorten initiatieven organiseren en handelingen stellen  die gericht zijn op het verhogen van het fysisch en psychisch welbevinden van alle kinderen, jongeren en volwassenen (alsook hun begeleiders en organisaties) uit onze samenleving.

 

Zij is bevoegd om in ondergeschikte orde handelsdaden te stellen voor zover deze in overeenstemming zijn met het doel omschreven in het eerste lid en voor zover de winst gebruikt wordt om dit doel te bereiken. Zij kan alle roerende en onroerende goederen die zij voor het verwezenlijken van haar doel nodig heeft, bezitten of verkrijgen en er alle eigendomsrechten en andere zakelijke rechten op uitoefenen.

 

Zij kan daartoe alle nuttige rechtshandelingen en daden stellen, en onder meer overeenkomsten sluiten, personeel aanwerven, contracten ondertekenen, verzekeringspolissen afsluiten, goederen in huur nemen, dit alles zowel in binnen- als in buitenland. 

 

Zij kan subsidies verwerven, zowel van de overheid als van private instellingen, aan sponsoring doen en vertegenwoordigers uitzenden in binnen- en buitenland en zelf als vertegenwoordiger optreden.